სერვისები

პანსიონატი – დაბინავება და ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფა

მოვლის სახლი – ჯანმრთელობის პრობლემების გამო დაუძლურებული ადამიანების სადღეღამისო მოვლა „თაობის“ სპეციალურ განყოფილებაში

შინმოვლა – საკუთარი თავის მოვლის უნარის არმქონე პირების მოვლა საცხოვრებელ ადგილზე, სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება

დღის ცენტრი – დღის საათებში მოქმედი ხანდაზმულთა კლუბი, შემეცნებითი, კულტურული, სოციალური და გამაჯანსაღებელი ღონისძიებებით