ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

სოციალური დაცვის სახეები შეიძლება დავყოთ 2 ძირითად ჯგუფად: ფულადი გასაცემლები და არაფულადი სარგებელი.

 1. ფულადი გასაცემლები:
 • სახელმწიფო პენსია;
 • საარსებო შემწეობა სიღარიბეში მცხოვრები ხანდაზმულებისთვი;ს
 • მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები ხანდაზმულებისათვის შეღავათები (პენსიაზე
  ყოველთვიური დანამატი, სოციალურ პაკეტზე დანამატი, კომუნალური სუბსიდია);
 • საყოფაცხოვრება სუბსიდია.
 1. არაფულადი სარგებელი:
 • ხანდაზმულთა საცხოვრისები (პანსიონატები და სათემო ორგანიზაციები);
 • დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა
  (სმენის აპარატები, ყავარჯები, ხელჯოხები, სავარძელ-ეტლები და სხვა);
 • შინმოვლის თანადაფინანსება (თბილისსა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტში);
 • დღის ცენტრი;
 • ომის მონაწილეთა რეაბილიტაცია.

 

იხილეთ სრული ინფორმაცია
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

მსგავსი ამბები

შინმოვლის სტანდარტები

შინმოვლის სტანდარტები >> იხილეთ ბმული

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის კონცეფცია

შინმოვლის ტექნიკური რეგლამენტი

აღნიშნული დოკუმენტის მიზანია შინმოვლის მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა და შედეგად, შინმოვლის მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. წინამდებარე...

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

საყოფაცხოვრებო-ტექნიკური ჩარევის კითხვარი

ბართელის ინდექსი

ბართელის ინდექსი

შარდის შეკავება და შეუკავებლობა

საშარდე სისტემის სიმპტომები საშარდე სისტემის დარღვევებიდან ყველაზე ხშირია შარდის შეუკავებლობა და დიზურია. შეუკავებლობა მიზეზი: გარეთა საშარდე...